top of page
חיפוש

ייפוי כוח מתמשך - איך נמנע מקשיים מול הבנק

ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי משמעותי שנועד להגשים את רצונותיו של האדם בפרק הזמן בחייו בו אינו כשיר יותר לקבל את החלטות ולסייע לבני המשפחה המטפלים בו. לעומת החלופה של אפוטרופסות, כלי זה מקל במידה רבה על בני המשפחה המטפלים על ידי הפחתת הנטל הבירוקרטי הכרוך בתפקיד ומתן הנחיות מקדימות לפעולה. יחד עם זאת, מדובר בכלי יחסית חדש והוא עדיין סובל מחבלי לידה משפטיים ובירוקרטיים. בפועל, במקרים לא מעטים מיופי כוח חשים מאוכזבים ומתוסכלים לאחר הפעלת ייפוי הכוח, כאשר מוצאים עצמם במחלוקות מול גורמים שונים ובפרט מול הבנק בנוגע ליישום ייפוי הכוח המתמשך. במדריך זה נפרט את המקרים השכיחים בהם ישנם פערים בין הכתוב בייפוי הכוח המתמשך לבין יישומו בפועל על ידי הבנק, את הסיבות לכך ואת הצעותינו לניסוח ייפוי הכוח המתמשך באופן שימזער את הקשיים.


מהו ייפוי כח מתמשך?

עד לשנת 2016 האפשרות היחידה להסדרת אפוטרופסות על אדם שאיבד כשירותו הייתה פנייה לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס (לגוף, לרכוש) והוא היה זה שקובע את זהות האפוטרופוס. נציין כי אפוטרופוס (ככל שהוא מונה לענייני רכוש) מחויב להגיש מדי שנה דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי על רכושו של האדם, הכנסותיו והוצאותיו, לצורך פיקוח.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 אשר נכנס לתוקף בשנת 2016 הוסיף חלופות נוספות לאפוטרופסות, כאשר הנפוצה בהן היא "ייפוי הכוח המתמשך". במסמך זה אדם יכול, בעודו כשיר וצלול, לקבוע מי יקבל החלטות לגביו ויטפל בענייניו (האישיים, הרפואיים והכלכליים) כאשר לא יהיה כשיר ולתת הנחיות בעניין. כלי זה מונע את הצורך לפנות לביהמ"ש לצורך מינוי אפוטרופוס ומאפשר לאדם לתכנן כיצד יראו חייו במקרה בו "לא יבין בדבר": מי יקבל בענייניו החלטות, היכן יגור אם יהיה סיעודי, מי יטפל בענייניו הכספיים ובאיזה אופן, ועוד ועוד.


היתרונות המרכזיים של ייפוי הכוח המתמשך הינם:

1. היכולת לתכנן ו"לשלוט" במידת מה בחיינו כאשר לא נהייה כשירים לקבל החלטות.

2. הקלה על בני המשפחה שיטפלו בנו:

  • ייפוי הכוח המתמשך מייתר את הצורך לפנות לביהמ"ש למינוי אפוטרופוס.

  • ייפוי הכוח המתמשך מייתר את הדיווחים השוטפים לאפוטרופוס הכללי (אלא אם הורינו בייפוי הכוח המתמשך על דיווחים כאלו).

  • ייפוי הכוח המתמשך עשוי להפחית את הצורך של מיופי הכוח לפנות לביהמ"ש לצורך ביצוע פעולות מסוימות בכספו ונכסיו של האדם.

  • במקרים בהם חלה חובה על האפוטרופוס או מיופה הכוח לפנות לבימ"ש (למשל לצורך עסקה במקרקעין של האדם, פעולות מעל סכום מסוים ועוד) יהיה יתרון לקיומו של ייפוי כוח מתמשך מקום בו הממנה הבהיר מפורשות את עמדתו בעניין שכן ביהמ"ש ייתן לכך משקל בהחלטתו.

יחסו של הבנק לחשבון של אדם שמונה לו אפוטרופוס

לבנק חובת אמון וחובת זהירות כלפי לקוחותיו. מבחינת הבנק, כאשר מדובר בחשבון של אדם שמונה לו אפוטרופוס (ובשל כך שבחשבון שכזה פועל האפוטרופוס בכספים שאינם שלו) מוטלות עליו חובת אמון וחובת זהירות מוגברת. כנגזרת מכך, רואה עצמו הבנק כמי שאמון לפקח שהפעולות בחשבון נעשות בהלימה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – דהיינו, לטובת מי שמונה לו אפוטרופוס ובהיעדר ניגוד עניינים. מבחינת הבנק, אם לא יעשה כן, עלול להימצא כמי שהפר חובותיו כלפי לקוחו ואף להיות מחויב בתשלום נזקיו של האדם.

בשל כך, פעמים רבות הבנק אינו מאפשר לאפוטרופוס לבצע פעולות שונות ובפרט פעולות מקוונות או שימוש בכרטיס אשראי, שכן בפעולות שכאלה פוחתת יכולתו של הבנק לפקח שהן נעשות כדין.

הדבר מעלה קושי תפקודי בהתנהלותם היומיומית של אפוטרופסים לענייני רכוש בחשבונות אפוטרופסות. בשל קושי מובנה זה, ולפחות בכל הנוגע לשימוש בכרטיסי אשראי, ביום 7.6.2020 פרסמה האפוטרופסה הכללית נייר עמדה בנושא "כרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות". לפי נייר זה, ככלל, אין מניעה להנפיק לאפוטרופוס כרטיס כספומט, כרטיס חיוב נטען, כרטיס דיירקט או כרטיס אשראי, אך במגבלות שונות בהתאם לסוג הכרטיס (כדוגמת משיכות עד לתקרה יומית, הגבלה לסכום של 5000 ₪ או לגובה "סל המחיה" שאושר בידי האפוטרופוס הכללי). נייר העמדה נועד לקדם ולעודד הנפקה של כרטיס חיוב לאפוטרופוס במקרים מתאימים, אולם בכל מקרה מותיר את ההחלטה על הנפקה לשיקול דעת הבנק. מכאן, שפעמים רבות מוצא עצמו אפוטרופוס ללא כרטיס אשראי ונדרש לפנות לביהמ"ש כדי שיורה לבנק להנפיק עבורו כרטיס (ראו למשל: א"פ 3243-05-20 בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע).

מורכבות נוספת עולה בהקשר של חשבונות בנק משותפים. רבים מבני הזוג, בין אם הם נשואים ובין אם ידועים בציבור, מנהלים חשבון בנק משותף. מה דין חשבון זה כאשר לאחד מבני הזוג מונה אפוטרופוס? תקנה 15 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970 קובעת כי אפוטרופוס ינהל את כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בחשבון נפרד. בתקנה נקבע חריג למקרה של חשבון משותף עם בן זוג עימו מנהל האדם משק בית משותף, שם רשאי האפוטרופוס, בהסכמת בן הזוג, להמשיך ולנהל את כספי האדם בחשבון המשותף. אולם, חובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי יחולו על כלל הפעילות בחשבון המשותף ובכל מקרה לאפוטרופוס הכללי סמכות להורות על הפרדת החשבון (ניתן לפנות לביהמ"ש לערער על החלטה זו). בהתאם, הבנק עשוי להטיל הגבלות או פיקוח על הפעולות המתבצעות בחשבון כולו וזאת כאמור מכוח חובת האמון והזהירות בהן הוא חב.


יחסו של הבנק לחשבון בו הופעל ייפוי כוח מתמשך

לכאורה, לאור כך שבייפוי כוח מתמשך הממנה קובע בעצמו מי יטפל בענייניו ומה הם גבולות פעילותו, היינו מצפים שהבנק לא יתייחס לחשבונו כחשבון אפוטרופסות, אלא ימלא אחר הוראות הממנה בלבד. אולם בשטח התמונה שונה: ניתן למצוא מקרים בהם הבנק אכן פועל לפי ייפוי הכוח המתמשך ולא מטיל הגבלות מיוחדות על החשבון, ישנם מקרים בהם התייחסותו של הבנק לחשבון היא ממש כאל חשבון אפוטרופסות וישנם מקרים הנמצאים "בין לבין" ובהם הבנק מאפשר לפעול לפי ייפוי הכוח המתמשך אך מוסיף מגבלות באופן חלקי. הדבר תלוי בנק, סניף ונסיבות המקרה.

גם ביחס לחשבונות בנק משותפים עולה קושי ובמקרים רבים על אף שהממנה כתב במפורש בייפוי הכוח כי מעוניין להשאיר את החשבון משותף ולתת לבן זוגו לפעול בו ללא הגבלה, הבנק מגביל את פעולת בן הזוג באופן משמעותי. ישנם מקרים בהם ההגבלה היא כה משמעותית עד שבן הזוג נאלץ בכל זאת לפצל את החשבון. בהקשר זה יצוין כי כאשר בן הזוג המצוי בחשבון משותף עם אדם משמש גם כאפוטרופסו או כמיופה כוחו פעולות רבות עשויות, באופן מובנה, להיחשב כפעולות בהן יש ניגוד אינטרסים.

על פניו, תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נותן מענה לבני זוג כאשר מאפשר להסמיך מראש בייפוי הכוח המתמשך את בן הזוג המנהל עם הממנה משק בית משותף, לפעול בנוגע לניהול השוטף של משק הבית מבלי שיראו בכך ניגוד עניינים (סעיף 32ו(ז) לחוק). אולם, גם שימוש בסעיף זה לא נותן מענה שלם לבן הזוג משום שאינו מאפשר לו לפעול בנושאים שאינם נוגעים למשק הבית המשותף.

הפערים שמתגלעים בין הנחיות הממנה בייפוי הכוח המתמשך לבין הפעלת ייפוי הכוח על ידי הבנקים השונים נובעים להבנתנו מכמה סיבות: (1) ) מבחינת הבנק חובות הזהירות והנאמנות כלפי לקוחותיו שרירות וקיימות גם במקרה של ייפוי כוח מתמשך והבנקים חוששים כי ללא פיקוח מספק יהיו חשופים לתביעות ועל כן נוקטים במשנה זהירות. לעניין זה, ככל שיתפתח התחום ויתקבלו בעניין פסיקות של בתי המשפט, תהייה לבנקים וודאות רבה יותר לגבי אופן הפעולה והיקף אחריותם כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך. (2) ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי חדש יחסית ומרבית ייפויי הכוח המתמשכים שנחתמו טרם הופעלו (ואולי גם לא יידרש להפעילם). בשל כך, קיימים "חבלי לידה" לא רק בנוגע לעמדה המשפטית של כל בנק ובנק בנושא אלא גם בנוגע לפרקטיקה. כך, לבנקים (ובוודאי שלכל פקידה ופקיד) אין עדיין ניסיון מספק בהפעלת ייפויי כוח מתמשכים והדבר יוצר אי בהירות וקשיים בהפעלה. בנוסף, מרבית מערכות המחשוב של הבנקים אינן מותאמות באופן מיטבי להפעלת ייפוי כוח מתמשך והדבר מוסיף גם כן סירבול וקשיים בהפעלה. אפשר להניח כי הבנקים עמלים על תוכנות שיאפשרו פיקוח על פעולות שונות באופן אלקטרוני ומהיר יותר, אך עוד חזון למועד.


עינינו רואות שהקשיים בשלב הזה נובעים בעיקרם מכך שמדובר בתחום חדש יחסית ועל כן מטבע הדברים אפוף בחוסר וודאות. נציין לעניין זה שניכר כי נציגות האפוטרופוס הכללי האמונות על התחום פועלות ללא הרף ובשיתוף פעולה עם הבנקים לנסות לפתור קשיים ולתת מענה מיטבי יותר לציבור המשתמשים בכלי זה (ראו למשל מסמך הנחיות שגיבש האפוטרופוס הכללי בנושא לאחר שיח עם הבנקים ומסמך שהוציא בעניין השקעות כספי ממנה). כך, נראה שהנושא מצוי "בתנועה מתמדת" וצפויים עוד שינויים בפרקטיקה והתפתחויות שאנו מאמינות שיקלו על השימוש בכלי חשוב זה.


דגשים לניסוח ייפוי הכוח המתמשך באופן שימזער קשיים מול הבנק

לדעתנו, גם במצב של חוסר הוודאות השורר ביחס להפעלת ייפוי הכוח המתמשך על ידי הבנק ניתן לחשוב על כמה כללים מנחים בניסוח ייפוי הכוח המתמשך באופן שימזער את הנזקים או לכל הפחות יאפשר פעולה קלה יותר כאשר יבשילו התנאים המשפטיים והפרקטיים לכך. נפרט את הדגשים שאספנו מתוך ניסיוננו ומתוך חשיבה מעמיקה ביחס לכל סוגייה:


כלל #1: הסמכה רחבה ביחס לשימוש בכרטיסי אשראי והעברות בנקאיות

ככל שהממנה מעוניין שמיופי הכוח בענייניו הכלכליים יוכלו לפעול בנוחות המירבית לצורך טיפול בענייניו, הרי שעליו לנסח בהנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך הסמכה רחבה ביותר לפעולה. כך למשל, כדאי לכתוב במפורש שהממנה מבקש שינפיקו למיופי הכוח כרטיסי אשראי ושיהיו רשאים לפעול בחשבון ולבצע את כל הפעולות באופן מקוון וללא הגבלה.

כאן המקום גם לערוך תיאום ציפיות עם מיופי הכוח ולהסביר שהנוסח הרחב אינו מבטיח כי הבנק יפעל בהתאם לו, אלא, הוא מסמן לבנק את כוונת הממנה ומבטיח פעולה כמה שיותר רחבה במסגרת המגבלות שמציב הבנק. כמו כן, הדבר טומן בחובו תקווה שפרקטיקת הבנקים בתחום תשתפר ותשתכלל ועם הזמן הקשיים אל מול הבנק יפחתו. יצוין כי נוסח הסמכה רחב עשוי לסייע גם במקרה בו יצטרכו מיופי הכוח לפנות לבית המשפט, שכן הוא מבטא את רצון הממנה ואת אמונו הרב בהם.


כלל #2: הימנעות ממנגנוני הכרעה מורכבים

בייפוי כוח מתמשך בו יש מספר מיופי כוח נדרשים הממנים לקבוע את אופן קבלת ההחלטות בין מיופי הכוח – האם "במשותף" שאז צריך את הסכמת כל מיופי הכוח לפעולה, "ביחד או לחוד" שאז כל מיופה כוח יכול לפעול באופן עצמאי, או בדרך אחרת שיקבע הממנה. לעניין זה יש שקובעים מנגנון הכרעה בין מיופי הכוח במקרה של מחלוקת (למשל הרוב קובע), יש מי שקובע מנגנוני הכרעה ביחס להחלטות מסוימות (כמו למשל צורך באישור כלל מיופי הכוח בפעולות מעל סכום מסוים). ניתן למצוא בפרקטיקה מנגנוני הכרעה שונים ומשונים. חלקם קובעים כלל הכרעה בהתאם לגובה הסכום שדורשת הפעולה, חלקם מבחינים בין סוגי פעולות.

חשוב להבין שלבנקים כיום אין אפשרות טכנית ליישום מנגנוני ההכרעה השונים באופן מהיר ויעיל. לבנק אין מערכת המאפשרת להתריע בפני הפקיד כל אימת שמתבצעת פעולה בניגוד למנגנון הכרעה, בוודאי כאשר כל ייפוי כוח קובע מנגנון בעל תנאים שונים. התוצאה היא שכאשר ממנה קובע מנגנון הכרעה שאינו "ביחד או לחוד" ביחס לכל הפעולות או "במשותף" ביחס לכל הפעולות, נדרש פקיד הבנק לפתוח בכל פעם את ייפוי הכוח המתמשך ולבדוק האם הפעולה שמבקש מיופה הכוח לבצע עומדת בתנאיו. הדבר עשוי לעכב מאוד את פעולת מיופי הכוח ולהקשות עליהם.

אם כך – מה ההמלצה? ככלל, מקום בו לממנים אמון רב במיופי הכוח אנו ממליצות להבהיר כי אופן הפעולה בין מיופי הכוח הוא "ביחד ולחוד" ביחס לכלל הפעולות ולהימנע מהוספת מנגנון הכרעה מורכב יותר. במקרה כזה די בפעולה של אחד ממיופי הכוח כדי לפעול בחשבון הבנק והבנק לא צריך להידרש לקרוא את ייפוי הכוח המתמשך בכל פעם שישנה פעולה שאינה קבועה. ואולם ככל שממנה מעוניין בכל זאת להכניס מנגנון הכרעה בין מיופי כוחו, אנו ממליצות לקבוע כי יהיה זה מנגנון פנימי – דהיינו בין מיופי הכוח לבין עצמם תוך הבהרה כי לבנק אין כל אחריות לבדיקת התקיימותו (לעניין זה ניתן להיעזר בנוסח המוצע על ידי האפוטרופוס הכללי במסמך שגיבש לאחר שיח עם הבנקים).


כלל #3: הותרת גמישות מירבית כשמדובר בחשבון בנק משותף

ביחס לחשבונות בנק משותפים, ולאור הקשיים שהוצגו לעיל, אנו ממליצות על אחת משתי האפשרויות הבאות:

אפשרות ראשונה: מתן הוראה מראש על פיצול חשבון הבנק המשותף במצב של אי כשירות הממנה. אם בוחרים להוסיף הוראה כזו כדאי להשקיע מחשבה ותכנון ביחס להתנהלות הכספית הצפויה במצב של הפעלת ייפוי הכוח המתמשך. שכן, יכול להיות מצב בו חלוקה שוויונית של חשבון הבנק תפגע בבן הזוג מיופה הכוח (למשל מקום בו הכנסותיו שלו נמוכות והוא נסמך כלכלית על בן הזוג הממנה). במקרים כאלה ניתן מראש לחשוב על פתרונות יצירתיים כמו העברת סכום כסף באופן קבוע לחשבונו של מיופה הכח ועוד.


אפשרות שנייה: הנחייה להשאיר את חשבון הבנק משותף ולאפשר לבן/בת הזוג פעולה ללא הגבלה, לצד הסמכה של בן הזוג מיופה הכוח לפצל את חשבון הבנק אם ירצה בכך (למשל אם הבנק יערים קשיים). גם כאן, כפי שהוסבר בסעיף הקודם, יש להשקיע מחשבה באופן חלוקת הכספים בעת פיצול (ראו סעיף קודם) ולנסח בהתאם.

בנוסף וככל שהממנה מעוניין שבן/בת זוגו יוכלו להמשיך לפעול באופן חופשי (בהינתן שהבנק יאפשר זאת כמובן), כדאי להקפיד על ניסוח הסמכה רחבה לבן/בת הזוג בהנחיות המקדימות ולהבהיר שמוסמך לפעול גם לענייניו שלו או של בני המשפחה (למשל במקרה בו מעוניינים שבן הזוג יוכל לסייע מכספו לילדים בעת הצורך) ושלא יראו בכך ניגוד עניינים.


הייתרון באפשרות השנייה הוא הותרת שתי דרכי הפעולה פתוחות בפני מיופה הכוח (הותרת החשבון משותף ופיצולו). הדבר רלוונטי במיוחד לאור כך שאנו מצויים תחת מציאות משתנה ולא יודעים עדיין מה יהיה יחסו של הבנק לניהול חשבון משותף בייפוי כוח מתמשך במועד בו נחדל להבין בדבר.

יובהר כי האמור אינו מתייחס למקרים בהם אדם מנהל חשבון בנק משותף עם אחד מילדיו או עם אדם שאינו בן או בת זוגו. כן נוכל לומר שמקום בו אדם צירף את אחד מילדיו לחשבון המשותף רק לשם עזרה בטיפול בענייניו כאשר עדיין כשיר, הרי שלעמדתנו יש להבהיר בייפוי הכוח המתמשך את יציאת הבן או הבת מהחשבון בעת הפעלת ייפוי הכוח המתמשך מבלי שלילדו תהיה בעלות בכספים.


לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב ורלוונטי עבור כל אדם המעוניין לתכנן ולשלוט במידת מה בחייו כאשר יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. מסמך זה נועד להקל על בני המשפחה המטפלים, אך לאור העובדה שמדובר בכלי יחסית חדש, הוא עדיין סובל מחבלי לידה משפטיים ובירוקרטיים. הקפדה על ניסוח המסמך באופן שצופה פני עתיד ומתייחס למציאות המשתנה עשויה להפחית את הקשיים בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך אל מול הבנק.
Comentarios


bottom of page